Nhà lý luận phê bình văn học HÀ XUÂN TRƯỜNG (1924-2006)

Nhà LLPB văn học Hà Xuân Trường

1. TIỂU SỬ

Nhà Lý luận phê bình Hà Xuân Trường tên thật Hà Nghệ, ông sinh ngày 13 tháng 09 năm 1924 tại xã Đức Vịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1962. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông mất ngày 12 tháng 06 năm 2006 tại Hà Nội.

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Nhà văn Hà Xuân Trường tham gia cách mạng từ 1944. Ông là Ủy viên thường vụ Việt Minh, tỉnh Hà Tĩnh (1945 – 1947). Thư ký tòa soạn báo Sự thật (1947 – 1951). Ủy viên ban biên tập báo Nhân Dân (1951 – 1957). Học viên cao cấp trường Đảng cộng sản Liên Xô (1957 – 1961). Vụ trưởng Vụ Văn nghệ, Ban Tuyên huấn Trung ương (1963 – 1965). Thứ trưởng Bộ Văn hóa (1965 – 1982). Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam (1969 – 1981). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V, Trưởng ban Văn hóa, văn nghệ Trung ương (1982 – 1986). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa VI, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản (1986 – 1991). Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (1995 – 2000).

3. TÁC PHẨM

Thửa ruộng vỡ hoang (truyện ký, 1955)

Mấy vấn đề văn nghệ (lý luận, 1966)

Tìm hiểu văn nghệ (nghiên cứu, 1966)

Vì một nền văn học mới Việt Nam (1971)

Đường lối văn nghệ của Đảng, vũ khí – trí tuệ – ánh sáng (1975)

Dưới ánh sáng Đại hội IV của Đảng (1978)

Tiếp tục đấu tranh xóa bỏ tàn dư văn hóa thực dân mới (1979)

Sự nghiệp văn hóa văn nghệ dưới ánh sáng đại hội V (1983)

Trên một chặng đường (1980)

Văn học – cuộc sống – Thời đại (1986)

Văn hóa, khái niệm và thực tiễn (1994)

Tuyển tập Hà Xuân Trường (tuyển tập nghiên cứu, lý luận, phê bình, 1994)

Hữu nghị Việt – Nhật (1995)

Không có một thời như thế xuất bản năm 1998

Con đường chân lý xuất bản năm 2001

Theo Bác một chặng đường xuất bản năm  2002.

4. GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC

Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt II năm 2000.