Hợp tác, giao lưu với văn học quốc tế

Khu trưng bày ” Hợp tác, giao lưu với văn học quốc tế” tại Bảo tàng văn học Việt nam bao gồm các bức ảnh, hiện vật, tác phẩm của văn học Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Khu trưng bày thể hiện sự giao lưu, hợp tác trên phương diện văn học, với mục đích đưa văn học Việt Nam hòa nhập với nền văn học thế giới và đưa văn học thế giới về về gần hơn với đất nước và con người Việt Nam.

Các tác phẩm văn học Việt Nam và Quốc tế