Cứ vờ yêu vậy

Cứ vờ yêu vậy mà hay
Cũng vơi hờn giận cũng đầy nhớ thương
Để khi xa cách đôi đường
Trong nhau còn mãi vấn vương nỗi đời
Giá mà yêu thật em ơi
Nhỡ ra tan vỡ e rồi ghét nhau

Võ Văn Trực
Hương trong vườn bão, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin, 1995