Đảng ủy Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức học tập cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

     Hôm nay ngày 16 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, Đảng ủy Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập cuốn sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam.

Cuốn sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

     Tới dự và chủ trì Hội nghị có nhà thơ Trần Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà văn Vũ Đảm – Phó Bí thư Đảng ủy Hội Nhà văn Việt Nam; báo cáo viên TS, Ngô Đình Xây – Nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận – Ban Tuyên giáo Trung ương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam. Đảng viên Chi bộ Bảo tàng văn học Việt Nam tham gia đầy đủ.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

     Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản) hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Tiến sĩ Ngô Đình Xây – Nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận – Ban Tuyên giáo Trung ương giảng bài tại hội nghị

    Cuốn sách gồm khoảng 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa chia thành 3 phần.

    Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm bài viết tổng quan “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!” của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; 4 phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022; và kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

    Phần thứ hai: với chủ đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên – công tác luôn được Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù ở trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Trong đó, 14 bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ những năm đầu tiến hành Đổi mới đất nước đến nay; và 8 bài viết về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài được viết từ những năm 70 thế kỷ XX.

Những bài viết này cho thấy tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị vượt trội của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về “vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

    Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp, ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xuyên suốt cuốn sách là tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

    Hội nghị đã được nghe TS. Ngô Đình Xây trình bày các nội dung cơ bản và xuyên suốt của cuốn sách  “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua báo cáo, phân tích của báo cáo viên hội nghị đã nắm được những thông điệp giá trị của Tổng Bí thư qua cuốn sách, đó là: nhất quán phương châm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “không dừng, không nghỉ, phải làm lâu dài, quyết liệt, kiên trì, bền bỉ và đồng bộ; phòng, chống từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, gắn kết chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa phòng chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, trong đó phòng là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách”. Đặc biệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

    Tham dự Hội nghị, các cán bộ, Đảng viên trong Hội Nhà văn Việt Nam hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; được trang bị thêm cơ sở lý luận cơ bản và thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam để phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm”. Các cán bộ, Đảng viên đều bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cho rằng, vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở và trong các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, các cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, sai phạm về chuyên môn cần phải xử lý nghiêm minh.

BTVHVN