Bảo tàng Văn học Việt Nam tham gia Tập huấn và Hội thảo khoa học ngành Di sản văn hóa năm 2021

Ngày 17- 11- 2021, tại  Khách sạn Draco – Thăng Long, số 2 Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Cục Di sản văn hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Tập huấn ngành Di sản văn hóa 2021 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững” .

Tham dự Tập huấn và Hội thảo có khoảng 400 đại biểu (bao gồm cả đại biểu họp tập trung và họp trực tuyến) là đại diện Lãnh đạo Bộ VH TT DL, lãnh đạo Sở VHTTDL của 63 tỉnh/thành phố; Giám đốc các Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam và nhiều cơ quan liên quan.

Nội dung Tập huấn và Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong thời gian qua và đề xuất giải pháp; những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, định hướng trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của các Tỉnh/Thành phố…. Chuyển đổi số và hoạt động trưng bày, truyền thông, giáo dục di sản văn hóa tại bảo tàng; Báo cáo đánh giá việc thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa Việt Nam trên các hệ thống quản lý thông tin từ năm 2005 đến năm 2020…

Tham gia Tập huấn và Hội thảo, cán bộ các phòng chuyên môn của  Bảo tàng Văn học Việt Nam làm việc bằng hình thức trực tuyến.

Cán bộ các phòng chuyên môn Bảo tàng Văn học Việt Nam thạm dự trực tuyến

                                                                                                          BTVHVN