Lễ cắt băng khánh thành Bảo tàng văn học Việt Nam

Nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – Giám đốc Bảo tàng Văn học Việt Nam cùng các lãnh đạo cắt băng khánh thành Bảo tàng Văn học Việt Nam ngày 26/6/2015